ابوذیات جدیدة 2013  چاپ
تاریخ : 1392,05,27

ها ناح الکَلب ها صـرخ ها ون
ها وینک صرت محبوبی ها ویـن
حبیبی انه وضرب عالکَلب هاون
فجرنی وکَعد یبجی علــیه

حبک شامة بخدودی ودکة
واحط بالکلب بسمارک وادکة
شکم دکة شفت منک ودکة
ورغم کل هذا حبک موبدیةمثل جنح الفراشه شفاک ورقه
وربیع الشوک منک راد ورقه
کل بوسه حبیبی اطیک ورقه
واذا حلک ابحلک دفتر هدیهسکر کأس الخمر من ضاک نفسک
واکو غیرک حلو بس ماکو نفسک
اریدک یا حبیبی اتبوس نفسک 
بس ابداخلک تنویها الیه
سهام عینک بکلبی حیل شرعا
وسفن حبک بخلیج الروح شرعا
وردت مذهب یحلل بوس شرعا
واذا ماکو ارد للجاهلیه
غزل عینک رهن روحی وجرهه
وشعل نیران البکلبی وجرهه
ارید اتمسک بشفتک واجرهه
حتى انقل ذنوب البیک الیةنشم عطرک یاغالی من هوأنه 
ونحب کلمن یحبنه ومن هوأنه
اشتظن اکدر اعوفک منهو أنه
اذا عفتک مصیبه تحل علیهیراهى الطول طولک من رهاته
حط اه بدلیلى مرهاته
ولک لیدیه جفک مره هاته 
ولو بالغلط خلى ایدک بدیهیصاحب لاتظن مسرور بعداک 
وعسى سم الزهر یندار بعداک
شیطفی الکلب من نار بعدک
یطفیها الوکت من ترد لیه